Κύριος ρόλος της συσκευασίας τροφίμων είναι η προστασία του προϊόντος. Εκτός από το ερμητικό κλείσιμο και την προστασία από εξωτερικούς παράγοντες επιμόλυνσης του τροφίμου, το ίδιο το υλικό συσκευασίας οφείλει να είναι αδρανές προς το προϊόν, για όλη τη διάρκεια ζωής του τροφίμου. Οι χημικές αναλύσεις των συσκευασιών στοχεύουν στον έλεγχο της αδράνειάς τους προς το τρόφιμο.

Βασική προϋπόθεση διασφάλισης της αδράνειας είναι η σωστή επιλογή των υλικών συσκευασίας και η συμμόρφωσή τους σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία (ΕΕ) 1935/2004, η οποία θέτει τους κανόνες που οφείλουν να πληρούν όλα τα υλικά σε επαφή με τρόφιμα.

Για τα πλαστικά υλικά σε επαφή με τρόφιμο, η νομοθεσία με την οποία πρέπει να δηλώνεται συμμόρφωση είναι η (ΕΕ) 10/2011. Σε αυτήν ορίζεται μια λίστα αποκλειστικών ουσιών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις συσκευασίες τροφίμων και ταυτόχρονα δηλώνονται τα όρια μετανάστευσής τους προς το προϊόν. Ως αποτέλεσμα, ο έλεγχος μετανάστευσης ουσιών προς το τρόφιμο είναι επιβεβλημένος και πρέπει να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Το εργαστήριό μας διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό και πλήθος μεθόδων ανάλυσης, με σκοπό τη συμμόρφωση της συσκευασίας με τις παραπάνω νομοθεσίες, πιστοποιώντας ότι το υλικό συσκευασίας είναι κατάλληλο για επαφή με το τρόφιμο.

Με αυτό τον τρόπο, παραγωγός και χρήστης δεσμεύονται στον τελικό καταναλωτή, για την ποιότητα του προϊόντος.

 

Οι παρακάτω αναλύσεις είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν σε πλήθος συσκευασιών, ανάλογα με τη σκοπούμενη χρήση τους:

 • Ολική μετανάστευση ουσιών προς το τρόφιμο σε υδατικούς προσομοιωτές A, B, C. D1 βάσει της (ΕΕ) 10/2011 (Πλήρωση, κελί, βύθιση)
 • Ολική μετανάστευση ουσιών προς το τρόφιμο σε λιπαρό προσομοιωτή D2 βάσει της (ΕΕ) 10/2011 (Πλήρωση, κελί, βύθιση)
 • Ολική μετανάστευση ουσιών προς το τρόφιμο σε ξηρό προσομοιωτή E (Tenax) βάσει της (ΕΕ) 10/2011
 • Ειδική μετανάστευση μετάλλων σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της (ΕΕ) 10/2011
 • Ειδική μετανάστευση Πρωτοταγών Αρωματικών Αμινών (ΡΑΑ) σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της (ΕΕ) 10/2011
 • Ανίχνευση ορυκτελαίων (MOSH/MOAH) σε χάρτινη ή πλαστική συσκευασία
 • Ειδική μετανάστευση ορυκτελαίων (MOSH/MOAH)
 • Ειδική μετανάστευση δισφαινόλης Α (BPA)
 • Ειδική μετανάστευση NOGE, BADGE, BFDGE
 • Ειδική μετανάστευση φθαλικών εστέρων (phthalates, DEHP, BBP, DBP, DINP)
 • Ανίχνευση ουσιών σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 (REACH)
 • Ειδική μετανάστευση και τοξικολογική αποτίμηση ακούσια προστιθέμενων ουσιών (Non-intentionally added substances, NIAS assessment)
 • Ανίχνευση βαρέων μετάλλων για συμμόρφωση με την οδηγία (ΕΕ) 62/1994
 • Προσδιορισμός οργανοληπτικών χαρακτηριστικών συσκευασίας
 • Προσδιορισμός πτητικών ουσιών
 • Μικροβιολογικές αναλύσεις σε υλικά συσκευασίας (βακτήρια, ζύμες, μύκητες)
cell in the lab
background image main page

Κύριος ρόλος της συσκευασίας τροφίμων είναι η προστασία του προϊόντος. Εκτός από το ερμητικό κλείσιμο και την προστασία από εξωτερικούς παράγοντες επιμόλυνσης του τροφίμου, το ίδιο το υλικό συσκευασίας οφείλει να είναι αδρανές προς το προϊόν, για όλη τη διάρκεια ζωής του τροφίμου.

Βασική προϋπόθεση διασφάλισης της αδράνειας είναι η σωστή επιλογή των υλικών συσκευασίας και η συμμόρφωσή τους σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία (ΕΕ) 1935/2004, η οποία θέτει τους κανόνες που οφείλουν να πληρούν όλα τα υλικά σε επαφή με τρόφιμα.

Για τα πλαστικά υλικά σε επαφή με τρόφιμο, η νομοθεσία με την οποία πρέπει να δηλώνεται συμμόρφωση είναι η (ΕΕ) 10/2011. Σε αυτήν ορίζεται μια λίστα αποκλειστικών ουσιών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις συσκευασίες τροφίμων και ταυτόχρονα δηλώνονται τα όρια μετανάστευσής τους προς το προϊόν. Ως αποτέλεσμα, ο έλεγχος μετανάστευσης ουσιών προς το τρόφιμο είναι επιβεβλημένος και πρέπει να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Το εργαστήριό μας διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό και πλήθος μεθόδων ανάλυσης, με σκοπό τη συμμόρφωση της συσκευασίας με τις παραπάνω νομοθεσίες, πιστοποιώντας ότι το υλικό συσκευασίας είναι κατάλληλο για επαφή με το τρόφιμο.

Με αυτό τον τρόπο, παραγωγός και χρήστης δεσμεύονται στον τελικό καταναλωτή, για την ποιότητα του προϊόντος.

 

Οι παρακάτω αναλύσεις είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν σε πλήθος συσκευασιών, ανάλογα με τη σκοπούμενη χρήση τους:

 • Ολική μετανάστευση ουσιών προς το τρόφιμο σε υδατικούς προσομοιωτές A, B, C. D1 βάσει της (ΕΕ) 10/2011 (Πλήρωση, κελί, βύθιση)
 • Ολική μετανάστευση ουσιών προς το τρόφιμο σε προσομοιωτή D2 βάσει της (ΕΕ) 10/2011 (Πλήρωση, κελί, βύθιση)
 • Ολική μετανάστευση ουσιών προς το τρόφιμο με προσομοιωτή E (Tenax) βάσει της (ΕΕ) 10/2011
 • Ειδική μετανάστευση μετάλλων σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της (ΕΕ) 10/2011
 • Ειδική μετανάστευση Πρωτοταγών Αρωματικών Αμινών (ΡΑΑ)
 • Ανίχνευση ορυκτελαίων (MOSH/MOAH) σε χάρτινη συσκευασία
 • Ειδική μετανάστευση ορυκτελαίων (MOSH/MOAH) σε προσομοιωτή Ε (Tenax)
 • Μικροβιολογικές αναλύσεις σε υλικά συσκευασίας (βακτήρια, ζύμες, μύκητες)
 • Ανίχνευση βαρέων μετάλλων για συμμόρφωση με την οδηγία (ΕΕ) 94/62:
Κάδμιο (Cd)
Εξασθενές χρώμιο (Cr (VI))
Μόλυβδος (Pb)
Υδράργυρος (Hg)