Στην Pack-Lab, η πολιτική ποιότητας ακολουθείται πιστά σε κάθε δραστηριότητά και αποτελεί πάντοτε προτεραιότητα.

Στην εταιρία μας εργάζεται εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο διαχειρίζεται το σύστημα ποιότητας, όπου τηρούνται τα υψηλότερα επίπεδα υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και πλήρης ιχνηλασιμότητα των μετρήσεων, σύμφωνα με τους αυστηρότερους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Όλες οι αναλύσεις των υλικών συσκευασίας πραγματοποιούνται με βάση αναγνωρισμένες μεθόδους δοκιμών, με στόχο να προσφέρουμε στους πελάτες μας έγκυρα και τεκμηριωμένα αποτελέσματα.

Τα παραπάνω αντικατοπτρίζονται συνοπτικά στην πολιτική ποιότητας του εργαστηρίου, η οποία βρίσκεται εδώ.

Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το απαιτητικό πρότυπο ISO 17025:2017, το οποίο πιστοποιεί την τεχνογνωσία μας στις χημικές αναλύσεις υλικών συσκευασίας και τη δέσμευσή μας απέναντι τους πελάτες μας. Το πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης του εργαστηρίου μας βρίσκεται εδώ.

Στα πλαίσια της δήλωσης συμμόρφωσης οποιωνδήποτε αποτελεσμάτων στις τελικές εκθέσεις δοκιμών, λαμβάνεται υπόψη ο απλός κανόνας λήψης απόφασης (Simple acceptance rule) με W=0 της ILAC-G8:09/2019. Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται εδώ.

iso17025 πολιτική ποιότητας
iso17025 πολιτική ποιότητας

Στην Pack-Lab, η ποιότητα αποτελεί προτεραιότητα στο σύνολο των δραστηριοτήτων μας.

Στην εταιρία μας εργάζεται εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο διαχειρίζεται το σύστημα ποιότητας, όπου τηρούνται τα υψηλότερα επίπεδα υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και πλήρης ιχνηλασιμότητα των μετρήσεων, σύμφωνα με τους αυστηρότερους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Όλες οι αναλύσεις των υλικών συσκευασίας πραγματοποιούνται με βάση αναγνωρισμένες μεθόδους δοκιμών, με στόχο να προσφέρουμε στους πελάτες μας έγκυρα και τεκμηριωμένα αποτελέσματα.

Τα παραπάνω αντικατοπτρίζονται συνοπτικά στην πολιτική ποιότητας του εργαστηρίου, η οποία βρίσκεται εδώ.

Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το απαιτητικό πρότυπο ISO 17025:2017, το οποίο πιστοποιεί την τεχνογνωσία μας στις χημικές αναλύσεις υλικών συσκευασίας και τη δέσμευσή μας απέναντι τους πελάτες μας. Το πιστοποιητικό διαπίστευσης καθώς και το πεδίο εφαρμογής βρίσκονται εδώ.

Στα πλαίσια της δήλωσης συμμόρφωσης οποιωνδήποτε αποτελεσμάτων στις τελικές εκθέσεις δοκιμών, λαμβάνεται υπόψη ο απλός κανόνας λήψης απόφασης (Simple acceptance rule) με W=0 της ILAC-G8:09/2019. Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται εδώ.